logo

Aquest conjunt de models de distribució són representacions cartogràfiques de la distribució d’una determinada espècie de flora o fauna calculada mitjançant un model específic. S’inclou per a cada espècie informació contínua sobre tota la malla UTM d’1×1 km. Es posa a disposició també un document metodològic i guia d’ús que proporciona les eines necessàries perquè els usuaris potencials interpretin aquests models. Leer más.

https://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/actualitat/2023/img/novetat-models-distribucio.png_421666860.png